Sunday, January 25, 2009

Saturday, January 24, 2009Tuesday, January 13, 2009

बोल्कोतेय को काहनी
बल्कोतेय को कहानी हो यो !!!!
मेरी जीजी बुदिया को माहित बलकोट हो र हाम्लाय शबैले बोल्कोते भनेर चिन्चन । र मेरा हजूर बुबा को नाम धनान्जय भंडारी हो र हजूर बुबा का ४ भाई छोरा र २ छोरी थिएय र जेथा छोरा ले गुल्मी रामदी पाण्डेय की छरी बिहा गर्नो भएयको र ४ छोरी र ३ छोरा पाहनों भये को । र माहिला छोरा ले गुल्मी दुर्कोट भंडारी की छरी बिहा गर्नो भयको र ३ छोरी र २ छोरा पाहनों भये को र तेअस्मा म १ हो ।

Monday, January 12, 2009
विष्णु
हाय मेरो नाम विष्णु भंडारी हो । र हालचाल म न्यू ओरलेंस अमेरिका मः काम र प्रदै